Over Zevende-dags Adventisten

Waarom zijn wij Zevende-dags Adventisten? En wat geloven wij?

Wat wij geloven

Wij delen met alle christenen het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat het belangrijk is om het evangelie en de terugkeer van Christus bekend te maken aan alle mensen. Christus – zijn persoon en voorbeeld en wat Hij voor ons mensen heeft gedaan – is daarbij ons uitgangspunt. Wij willen praktische en bewuste christenen zijn. Studie van de Bijbel brengt ons daarbij tot inzicht. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, geeft ons richting.

 

Wil je meer weten over wat wij geloven? Ga dan naar de landelijke site van adventisten in Nederland.

Onze naam

Onze naam Zevende-dags Adventisten (of adventisten) weerspiegelt twee belangrijke kenmerken in ons geloof. Het eerste is dat wij de bijbelse rustdag sabbat (zaterdag) vieren. Het tweede verwijst naar de toekomstvisie van ons geloof en onze kerk. Wij geloven in de wederkomst van Christus en de komst van een nieuwe aarde zonder pijn, verdriet en zonde.

 

Wil je meer weten over ons? Ga dan naar de landelijke site van adventisten in Nederland.

De sabbat

Wij leven in een hectische en rusteloze wereld. God stelde een speciale dag voor de mens vast. Hij schonk ons deze dag waardoor wij tot rust kunnen komen.

 

Vanaf het begin heeft God voor de mens op iedere zevende dag een rustpunt gegeven. Een dag waarop we niet zullen werken, de sabbat. Bij de schepping van de aarde eindige God met het instellen van een rustdag, de sabbat (zaterdag). Wij geloven de sabbat niet alleen een joodse rustdag is, maar voor elke christen een rustdag is.

 

Eén ding is helder: aan de tien geboden en de sabbat kan niet getornd worden. Ook elders in de bijbel vindt men geen aanwijzingen of tekstgedeelten waaruit blijkt dat de huidige rustdag niet meer de sabbat is, maar de zondag moet zijn.

De 10 geboden

In de Tien Geboden staan de belangrijkste grondbeginselen van Gods wet. De Tien Geboden zijn een uitdrukking van Gods liefde, zijn wil en zijn bedoelingen voor ons gedrag en onderlinge verhoudingen van de mens, en zijn bindend voor alle mensen in alle tijden. Wij hebben veel aandacht voor het naleven van deze geboden en Gods wet.

 

Wij kiezen voor gehoorzaamheid aan alle geboden. Niettemin aanvaarden wij rechtvaardiging door het geloof. De wet toont de gebreken van de mens en brengt de mens naar Christus. Vervolgens stelt Christus de mens in staat om niet alleen de letter van de wet maar vooral de geest van de wet als leidraad voor ons leven te nemen.

De Sabbat
28 Geloofspunten

Wij aanvaarden de bijbel als ons uitgangspunt. Wij geloven ook dat onze 28 geloofspunten datgene samenvatten wat God en Jezus ons leren in de bijbel. Onze 28 geloofspunten zijn de neerslag van het denken van de Adventisten en een weergave van de leer uit de bijbel.

 

Wil je meer lezen over onze 28 Geloofspunten? Ga dan naar de landelijke site van Adventisten in Nederland.

Doop

Bij ons in de kerk kennen we de volwassendoop. De doop symboliseert het begin van een nieuw leven met Christus. Zoals Jezus stierf en na drie dagen uit de dood verrees zo wordt een mens bij de doop in het water begraven en als hij daaruit opstaat begint een nieuw leven met Jezus Christus.

 

Als je het woord van Jezus aanneemt, in Jezus gelooft en wat Hij voor je gedaan heeft, dan wordt je net als Jezus in de Bijbel in nieuwe testament gedoopt.

 

Kinderen worden kort na de geboorte niet gedoopt, maar wel opgedragen. Tijdens een opdraging danken we God niet alleen voor het nieuwe leven, maar vragen de ouders ook om Zijn zegen over het kind. Dit gebeurt samen met familie en vrienden.